Artikel 1.Algemeen

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Lignum Buitenleven en een Wederpartij waarop Lignum Buitenleven deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met  Lignum Buitenleven, voor de uitvoering waarvan door  Lignum Buitenleven derden dienen te worden betrokken.

3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van Lignum Buitenleven en zijn directie.

4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.  Lignum Buitenleven  en de Wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voor waarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

8. Indien  Lignum Buitenleven niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Lignum Buitenleven  in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2 Offertes en aanbiedingen

1 Alle offertes en aanbiedingen van  Lignum Buitenleven  zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

2 Lignum Buitenleven  kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan  wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3 De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede eventuele in het kader  van de overeenkomst te maken kosten en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

4 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Lignum Buitenleven daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze  afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij  Lignum Buitenleven anders aangeeft.

5 Een samengestelde prijsopgave verplicht Lignum Buitenleven  niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 3 leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging

1. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Wederpartij Lignum Buitenleven  derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Lignum Buitenleven  dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

2. Lignum Buitenleven  heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

3. Lignum Buitenleven  is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

4. Indien Lignum Buitenleven  gegevens behoeft van de Wederpartij voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Wederpartij deze juist en volledig aan Lignum Buitenleven  ter beschikking heeft gesteld.

5. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Wederpartij, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd.  Lignum Buitenleven  zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden  gewijzigd. De Wederpartij aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

6. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is  Lignum Buitenleven  gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen  Lignum Buitenleven bevoegde persoon en de Wederpartij akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert evenmin wanprestatie van  Lignum Buitenleven  op en is voor de Wederpartij geen grond om de overeenkomst op te zeggen.

7. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan  Lignum Buitenleven  een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en /of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

8. Indien de Wederpartij in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Lignum Buitenleven  gehouden is, dan is de Wederpartij aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van Lignum Buitenleven  daardoor direct of indirect ontstaan.

9. Indien Lignum Buitenleven  bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, dan is  Lignum Buitenleven  onder navolgende omstandigheden niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven.

- Indien  de prijsstijging het is gevolg van een wijziging van de overeenkomst;

- indien de prijsverhoging voortvloeit uit een aan Lignum Buitenleven  toekomende bevoegdheid of een op  Lignum Buitenleven  rustende verplichting ingevolge de wet;

- In andere gevallen, dit met dien verstande dat de Wederpartij die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, gerechtigd is de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden indien de prijsstijging meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, tenzij  Lignum Buitenleven alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren, of indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

Artikel 4 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

1. Lignum Buitenleven  is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, indien:

- de Wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;

- na het sluiten van de overeenkomst  Lignum Buitenleven  ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;

- de Wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

- Indien door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van  Lignum Buitenleven  kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is  Lignum Buitenleven gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

- indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van  Lignum Buitenleven kan worden gevergd.

2. Indien de ontbinding aan de Wederpartij toerekenbaar is, is  Lignum Buitenleven gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Lignum Buitenleven  op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien  Lignum Buitenleven  de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

4. Indien Lignum Buitenleven  op de gronden als genoemd in dit artikel tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij uit dien hoofde op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan of schadeloosstelling, terwijl de Wederpartij, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

5. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door  Lignum Buitenleven  , zal Lignum Buitenleven  in overleg met de Wederpartij zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Wederpartij toerekenbaar is. Tenzij het tussentijds eindigen aan Lignum Buitenleven  is toe te rekenen, worden de kosten voor overdracht aan de Wederpartij in rekening gebracht. Lignum Buitenleven  zal de Wederpartij zoveel als mogelijk vooraf inlichten ter zake van de omvang van deze kosten. De Wederpartij is gehouden deze kosten binnen de daarvoor door Lignum Buitenleven genoemde termijn te voldoen, tenzij Lignum Buitenleven  anders aangeeft.

6. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de Wederpartij, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Wederpartij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Lignum Buitenleven vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Lignum Buitenleven  op de Wederpartij zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

7. Indien de Wederpartij een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Wederpartij in rekening worden gebracht.

8. In geval van koop op afstand heeft de wederpartij gedurende 7 dagen na ontvangst van het bestelde artikel, het recht de koop op afstand zonder opgave van reden te ontbinden. Indien  de wederpartij niet tevreden is over het product, dan bestaat er de mogelijkheid omnbinnen 7 dagen na levering en na schriftelijk bevestiging door Lignum Buitenleven het product, mits ongebruikt en onbeschadigd, in goede staat en originele verpakking,  te  retourneren. Een eventueel gedane vooruitbetaling van de geretourneerde producten wordt na ontvangst van de producten door Lignum Buitenleven uiterlijk binnen 30 dagen aan  de wederpartij vergoed.  De wederpartij dient zelf zorg te dragen voor franco terugzending van het product.

Deze afkoelingsperiode geldt niet in de volgende gevallen: 

- Aankopen die speciaal, op bestelling zijn gemaakt;

- aankopen die ter plaatse opgebouwd moeten worden;

- aankopen die redelijkerwijs niet zonder machines, gereedschappen of andere hulpmaterialen geplaatst kunnen worden.

Artikel 5 Overmacht

1. Lignum Buitenleven  is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of nietvoorzien, waarop Lignum Buitenleven  geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Lignum Buitenleven  niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Lignum Buitenleven  heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Lignum Buitenleven  zijn verbintenis had moeten nakomen.

3. Lignum Buitenleven  kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

4. Indien  Lignum Buitenleven  ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels  gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Lignum Buitenleven  gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 6 Betaling en incassokosten

1. Betaling dient steeds te geschieden voor verzending of afhalen van de goederen en binnen  14 dagen na factuurdatum, op een  door  Lignum Buitenleven aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Lignum Buitenleven  aangegeven.

2. Indien de Wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Wederpartij van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is alsdan een rente verschuldigd. In het geval van consumentenkoop is de rente gelijk aan de wettelijke rente ex artikel 6:119BW. In andere gevallen is de Wederpartij een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke handeldrente hoger is, in welk geval de wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a BW verschuldigd is.

De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

3. Lignum Buitenleven  heeft het recht de door Wederpartij gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

4. Lignum Buitenleven  kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Wederpartij een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst.  Lignum Buitenleven  kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

5. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

6. Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen op dat moment in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport  Voorwerk II. Indien  Lignum Buitenleven  echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de wederpartij worden verhaald. De wederpartij is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

7. Bij verzending  en/of montage  van bestelde goederen, dient afnemer op de aangegeven dag van aflevering op het afleveradres aanwezig te zijn of duidelijke instructies voor de transporteur achter te laten. Indien de transporteur op een later tijdstip een  volgende poging moet doen tot levering van de goederen, is Lignum Buitenleven  gerechtigd hiervoor gemaakte kosten te factureren aan de wederpartij.

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door  Lignum Buitenleven  in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Lignum Buitenleven  totdat de Wederpartij alle verplichtingen uit de met Lignum Buitenleven  gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.

2. Door  Lignum Buitenleven  geleverde zaken, die ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Wederpartij is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

3. De Wederpartij dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Lignum Buitenleven veilig te stellen.

4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Wederpartij verplicht om Lignum Buitenleven  daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

5. De Wederpartij verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Lignum Buitenleven  ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is  Lignum Buitenleven gerechtigd tot deze penningen. Voorzoveel als nodig verbindt de Wederpartij zich er jegens Lignum Buitenleven  bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.

6. Voor het geval Lignum Buitenleven  zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Wederpartij bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Lignum Buitenleven en door Lignum Buitenleven  aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Lignum Buitenleven  zich bevinden en die zaken terug te nemen.

Artikel 8  Garanties, onderzoek en reclames

1. De door Lignum Buitenleven  te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Wederpartij zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en of deze voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden.  Lignum Buitenleven  kan in dat geval andere garantie- en overige voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.

2. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt enkel op materiaalfouten en voor een periode van 6 maanden na factuurdatum, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door Lignum Buitenleven  verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de Wederpartij in rekening gebracht worden.

3. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Wederpartij en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van  Lignum Buitenleven  , de Wederpartij of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Wederpartij komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Lignum Buitenleven  geen invloed op kan uitoefenen,daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen et cetera.

Hout is en blijft een natuurproduct en werkt daardoor altijd. De werking wordt beïnvloed door invloeden van buitenaf (zoals bijvoorbeeld wisselende temperaturen, vocht en zonlicht) er kan dan ook geen garantie gegeven op aspecten (bijvoorbeeld krom trekken, scheuren en naden tussen planken) die hiervan het gevolgd zijn.

4. De Wederpartij is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken,onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Wederpartij te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen  is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele gebreken dienen binnen 7 dagen na ontdekking schriftelijk aan Lignum Buitenleven  te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het  gebrek te bevatten incl. foto´s van het gebrek(en), zodat  Lignum Buitenleven  in staat is adequaat te reageren. De Wederpartij dient Lignum Buitenleven  in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

5. Indien de Wederpartij tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Wederpartij blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken, tenzij daaraan geen zelfstandige waarde toekomt.

6. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Wederpartij geen  recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling, tenzij uit de aard van de zaak of de overige omstandigheden van het geval een langere termijn voortvloeit.

7. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan  zal  Lignum Buitenleven  de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Wederpartij, ter keuze van  Lignum Buitenleven  , vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan danwel vervangende vergoeding daarvoor aan de Wederpartij voldoen. In geval van vervanging is de Wederpartij gehouden om de vervangen zaak aan  Lignum Buitenleven  te retourneren en de eigendom daarover aan Lignum Buitenleven  te verschaffen, tenzij Lignum Buitenleven  anders aangeeft.

8. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Lignum Buitenleven  daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Wederpartij.

9. Garanties zijn niet van toepassing indien:

- Het geleverde niet werd geïnstalleerd en gebruikt volgens de meegeleverde montage en gebruikershandleiding.

- Het product niet werd geïnstalleerd volgens de plaatselijke bouwvoorschriften.

- Houtgestookte producten werden opgestookt  met andere producten dan schoon en droog haardhout. Producten met abnormale brandeigenschappen zoals verlijmd hout, triplex en geverfd hout kunnen excessiever temperaturen tot

gevolg hebben die het product kunnen beschadigen.

- Er sprake is van normale slijtage.

- Er sprake is van barsten/scheuren door oververhitting

- Ovens niet op de juiste wijze werd gehard, langzaam opstoken volgens het schema.

- Er sprake is van normale haarscheurtjes als gevolg van uitzetting en krimp.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

1. Indien Lignum Buitenleven  aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

2. Lignum Buitenleven  is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat  Lignum Buitenleven  is uitgegaan van door of namens de Wederpartij

verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

3. Lignum Buitenleven  is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

4. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

- de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;

- de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Lignum Buitenleven  aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Lignum Buitenleven  toegerekend kunnen worden;

- redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

5. Lignum Buitenleven  is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die, die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.

6. Indien Lignum Buitenleven  aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van  Lignum Buitenleven  beperkt tot de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

7. De aansprakelijkheid van Lignum Buitenleven  is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

8. Indien voor het plaatsen van de goederen een machine en/of andere  hulpmiddelen ingehuurd moet worden, zijn deze extra kosten voor de wederpartij, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Indien door het gebruik van de machine schade ontstaat aan  bijvoorbeeld de tuin of bestrating, is dit voor de eigen verantwoordelijkheid van de wederpartij.

9. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Lignum Buitenleven  of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 10 Verjaringstermijn

1. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Lignum Buitenleven  en de door Lignum Buitenleven  bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

2. Het bepaalde in lid 1 is niet van toepassing op rechtsvorderingen en verweren die zijn gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst zou beantwoorden. Dergelijke vorderingen en verweren verjaren door verloop van twee jaar nadat de Wederpartij Lignum Buitenleven  van zodanige nonconformiteit in kennis heeft gesteld.

Artikel 11 Risico-overgang

1. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Wederpartij over op het moment waarop zaken in de macht van de Wederpartij worden gebracht.

Artikel 12 Vrijwaring

1. De Wederpartij vrijwaart  Lignum Buitenleven  voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan  Lignum Buitenleven toerekenbaar is.

2. Indien  Lignum Buitenleven  uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden  Lignum Buitenleven  zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Lignum Buitenleven , zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Lignum Buitenleven  en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Wederpartij.

Artikel 13 Intellectuele eigendom

1. Lignum Buitenleven  behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet, de Rijksoctrooiwet 1995 en andere intellectuele wet- en regelgeving. Lignum Buitenleven  heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Wederpartij ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 14 Toepasselijk recht en geschillen

1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij  Lignum Buitenleven  partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk  in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 15 Vindplaats en wijziging voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel voor Zuid Oost Branbant onder dossiernummer 70424888

2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met Lignum Buitenleven .

3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

algemene-voorwaarden